องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 14 ส.ค. 2563 ]0
2 มาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ [ 14 ส.ค. 2563 ]0
3 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]75
4 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]88
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 27 มิ.ย. 2562 ]79
6 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]83
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]82
8 มาตการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]81
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]78
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]77
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2562 ]77
12 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]82
13 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2562 ]74
14 แบบประเมินตนเอง [ 7 พ.ย. 2561 ]82
15 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 [ 7 พ.ย. 2561 ]86