องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]61
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]72
3 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 27 มิ.ย. 2562 ]68
4 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]65
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]64
6 มาตการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]66
7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]62
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]64
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2562 ]66
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]66
11 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 27 มิ.ย. 2562 ]63
12 แบบประเมินตนเอง [ 7 พ.ย. 2561 ]71
13 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 - 2564 [ 7 พ.ย. 2561 ]65