องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ไม้เค็ด พ.ศ. 2566- 2570 [ 7 ต.ค. 2565 ]20
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]91
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน(1 ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]90
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 15 มี.ค. 2565 ]110
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 3 มี.ค. 2565 ]98
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]103
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 21 ต.ค. 2564 ]115
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]157
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 10 มี.ค. 2564 ]159
10 การดำเนินงานการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]165
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]158
12 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พ.ศ. 2562 [ 25 ส.ค. 2563 ]153
13 เรื่องมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด [ 14 ส.ค. 2563 ]157
14 มาตรการการใช้ดุลยพินิจฯ [ 14 ส.ค. 2563 ]143
15 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่สัตย์สุจริต [ 3 มิ.ย. 2563 ]153
16 คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]147
17 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 27 มิ.ย. 2562 ]151
18 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]158
19 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 มิ.ย. 2562 ]147
20 มาตการป้องกันการให้หรือรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]155
 
หน้า 1|2