วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 82-3976 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.ไม้เค็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อ หมึก HP CF ๒๗๖ A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการทำป้ายจราจรบังคับน้ำหนักบรรทุก 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายวัดท่าเรือ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมหิน ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดเนินอีแจนไปสระหนองเหียง หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ อินสวรรค์ ถึงบ้านนายฉอ้อน คลังเพ็ชร หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำบ้านแหลมหิน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ งานแผนที่ภาษี ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง