วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างกำแพงกันถนนดินสไลด์ริมคลองห้วยทราย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ 5 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-4868 ปราจีนบุรี
28  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเสริมดินลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง สายบ้านนายเชื่อม ศิริโต หมู่ที่ 3 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป เริ่มตั้งแต่ซอยบ้านนายเจษฎากรณ์ ชาวเวียง หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน 81-7196 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิก อบต.และนายก อบต. และติดตั้งโครงเคล่าไม้ยูคา ฯ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร จำนวน 3 จุด (ตามแบบแปลน อบต.ไม้เค็ด กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิก อบต.และนายก อบต.ป้ายไม้อัดโครงเหล็กฯ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 36 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ไม้เค็ด กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างติดตั้งหลังคาไฟเบอร์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท-9978 ปราจีนบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง