วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งายกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-3976 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒,๔๒๑ โด๊ส พร้อมอุปกรณ์ ไซริ้งค์พลาสติก ขนาด ๓ ซีซี เข็มพลาสติก ป้ายแขวนคอ จำนวน ๒,๔๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวถนนดินลูกรัง (สายเรียบคลองแหลมหิน) เริ่มจากถนนลาดยางหมู่ที่ ๑ ถึงวัดท่าเรือ หมู่ที่ ๙ บ้านจิกสูง ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน มทบ.12 หมู่ที่ 10 ซอย 9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 เส้นข้างบ้านนายฟ้อน พันธ์ศรี ถึงหมู่ที่ 4 บ้านหนองยาว ตำบลไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกทับผิวทางคอนกรีต หน้าที่ดินนายขวัญ เมืองเกิด ถึงที่ดิน นายปรีดา นกอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)