วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายสมปอง ห้อยี้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหางหนุมาน หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ตำบล ไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหลังวัดแหลมไผ่ จากที่ดิน นายฉลอง จันหา ถึงบ้านนางกัณหา ขยันงาน หมู่ที่ 8 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลข 82-4110 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณข้างสระน้ำป่าช้าผีลาว หมู่ที่ 10 ต.ไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้านข้างสระหนองเหียง หมู่ที่ 2 ต.ไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต (ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2) สายทางเข้าหมู่ที่บ้าน มทบ.12 หมู่ที่ 10 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๗๖ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนางประมวล พันธ์ศรี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณข้างถนน ซอย ๓ หมู่ที่ 12 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง