องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อบต.ไม้เค็ด "แก้ไขปัญหาทุกด้าน ประสานงานมวลชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริหารจัดการโปร่งใส" พันธกืจ อบต.ไม้เค็ด พันธกิจ 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 2. มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การสาธารณสุข อันนำไปสู่สังคมที่เข้ม แข็งยั่งยืนและเกิดความสมดุล 3. มุ่งเสริมการสร้างอาชีพ การสร้างรายได้ เน้นการเกษตรแบบพอเพียงพอ ประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดปัญหายาเสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 7. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน