องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นางพิชดา  อากาศ
หัวหน้าสำนักรักษาราชการแทน
ปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวสุรีรัตน์  เอื้อทิตย์สกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน