องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพรมาลี  ศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวรรณนภัส  ประสังสิต
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางจรรยารักษ์  โคษา นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นายวิรวัฒน์ เศรษฐาธนาศักดิ์ นางวรรณนภัส  ประสังสิต
ผู้อำนวยการกองช่าง   รองปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองการศึกษาฯ