องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพิชดา  อากาศ
หัวหน้าสำนักรักษาราชการแทน
ปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-9145562
นายพากเพียร  ดาวศรี
ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 092-9499787
นางพิชดา  อากาศ นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 063-9145562 โทร. 081-9961819
นายพากเพียร  ดาวศรี นางพิชดา  อากาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 092-9499787 โทร. 063-9145562