องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพรมาลี  ศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-9458891
นางวรรณนภัส  ประสังสิต
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 097-9968289
นางพิชดา  อากาศ นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
หัวหน้าสำนักปลัด  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 063-9145562 โทร. 081-9961819
นายพากเพียร  ดาวศรี นางวรรณนภัส  ประสังสิต
ผู้อำนวยการกองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร. 092-9499787 โทร. 097-9968289