องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองการศึกษา

 
 นางวรรณนภัส  ประสังสิต
รองปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองการศึกษาฯ
     
 นางสาววลีพร  ศิริแพทย์ นางสาลี่  ศิริแพทย์  นางสาวสายพิณ  ชูเกิด
 ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้า ศพด.บ้านหนองยาว)  ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองยาว) ครูผู้ดูแลเด็ก (หัวหน้า ศพด.บ้านแหลมหิน)
   
 นางธัญธรณ์  เทศสวัสดิ์  นางสาวนิภาวรรณ  คงคา
 ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านแหลมหิน)  ครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านแหลมไผ่)
   
 นางสาวกัญฑนิจ จิตต์ภักดี  นางสาวเพ็ชรลัดดา  พิเนตรโชติ
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านแหลมหิน) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองยาว)
   
นางสาวปภาพินท์  ขยันงาน  นางสาวจิระดา  ในถิ่น
 ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านแหลมหิน) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองเต่า)