องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองการศึกษา

 
นางพิชดา  อากาศ
หัวหน้าสำนักรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
   
 นางสาววลีพร  ศิริแพทย์  นางสาวสายพิณ  ชูเกิด นางสาวนิภาวรรณ  คงคา
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศพด.บ้านหนองยาว ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศพด.บ้านแหลมหิน
ครูผู้ดูแลเด็ก หัวหน้าศพด.บ้านแหลมไผ่
 


นางธัญธรณ์  เทศสวัสดิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแหลมหิน


 
นางสาวเพชรลัดดา  พิเนตรโชติ  นางสาวกัญฑนิจ จิตต์ภักดี  นางสาวธันยพร  โพธิหมื่นทิพย์
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองยาว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแหลมหิน  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านแหลมไผ่
 
 
 นางสาวจิระดา  ในถิ่น นางสาวสุภัทรา  คามะดา
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศพด.บ้านหนองเต่า ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแหลมหิน