องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองช่าง

 นายวิรวัฒน์ เศรษฐาธนาศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นายกสิณ  วงษ์นาม นางรัตนา  เสมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง เจ้าพนักงานธุรการ

   
นายสมรส เสมาล้อม นายสมบูรณ์  สิงห์ทอง นายพงศธร บุรีวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  (รถขยะ)
คนงานประจำรถขยะ  คนงานทั่วไป
   
นายสมยศ  เปียดี นายทินกร  วรมิตร
 นายสุบิน สังข์ทอง   
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป 
 
นายวัชริศ  ศิริปิ่น  นายสายบัว  วันเพ็ญ นางธนพร  วงษา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป