องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายพากเพียร  ดาวศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายพากเพียร  ดาวศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง


 
นางรัตนา  เสมประเสริฐ นายอรรถพล  โพธิ์เย็น
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา
 
 
นายพรชัย  บุบผาอาจ
นายอธิวัฒน์  เปี่ยมธนทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 นายสมรส เสมาล้อม  นายอนุรักษ์  ปรุงนิยม
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (รถบรรทุกขยะ)
 
นายฉัตรชัย  วงภัก
คนงานประจำรถขยะ


 
นายสายบัว  วันเพ็ญ นายสุบิน สังข์ทอง นายอัชานนท์  เย็นใจ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
 
 
 
นายวัชริศ  ศิริปิ่น
นายพิชชากร มณฑาประเสริฐ
 นางธนพร  วงษา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป