องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองช่าง

นายพากเพียร  ดาวศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายพากเพียร  ดาวศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแบบและก่อสร้าง

นางรัตนา  เสมประเสริฐ นายอรรถพล  โพธิ์เย็น
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธา
   
นายพรชัย  บุบผาอาจ
นายธนากร คนตง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
 นายสมรส เสมาล้อม  นายพงศธร บุรีวงษ์
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)
 
นายสายบัว  วันเพ็ญ นายสุบิน สังข์ทอง นายอัชานนท์  เย็นใจ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

   
นายวัชริศ  ศิริปิ่น
นายพิชชากร มณฑาประเสริฐ
 นางธนพร  วงษา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป