องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองช่าง

นายพากเพียร  ดาวศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายกสิณ  วงษ์นาม
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 
-ว่าง-
นายอรรถพล  โพธิ์เย็น
นางรัตนา  เสมประเสริฐ
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายพรชัย  บุบผาอาจ


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสมรส เสมาล้อม นายพงศธร บุรีวงษ์ นายอนุชิต  คลังเพชร
นายวัชริศ  ศิริปิ่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  (รถขยะ)
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป
นายสมยศ  เปียดี นางธนพร  วงษา นายสายบัว  วันเพ็ญ  นายสุบิน สังข์ทอง 
นายอัชานนท์  เย็นใจ
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป