องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองคลัง

 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
     
 นางสมทรง  บุญคง -ว่าง- นางรุ่งตะวัน  นงนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 

 
นางสาวดวงใจ ชัยยันต์
-ว่าง- นางสาวสุภาวดี  สวน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 นางสาวพิชามญชุ์  ปั้นนาค นางสาวพรรณตรี  เย็นใจ
 คนงานทั่วไป
  คนงานทั่วไป