องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองคลัง

 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
     
 นางสมทรง  บุญคง  สิบเอกบุญเลิศ  ศรีสยาม -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
     
นางสาวดวงใจ ชัยยันต์
นางสาวบูญญาดา เทียมทิพร
นางสาวสุภาวดี  สวน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 นางสาวพิชามญชุ์  ปั้นนาค นางสาวพรรณตรี  เย็นใจ
 คนงานทั่วไป
  คนงานทั่วไป