องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

กองคลัง

 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
     
 นางสมทรง  บุญคง  สิบเอกบุญเลิศ  ศรีสยาม  นางจิราพรรณ  ศิริรังษี
 นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
  นางสาวสุภาวดี  สวน  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้