องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 
 
 
 นางสมทรง  บุญคง -ว่าง- นางรุ่งตะวัน  นงนุช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 
 
นางสาวดวงใจ ชัยยันต์
นางสาวสุภาวดี  สวน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   
 นางสาวชลกานต์ ทรัพย์เจิญ  นางสาวชลลดา ทนงศักดิ์มนตรี
 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 
 นางสาวพิชามญชุ์  ปั้นนาค นางสาวพรรณตรี  เย็นใจ
 คนงานทั่วไป
  คนงานทั่วไป