องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สำนักปลัด

นางสาวพรมาลี  ศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวรรณนภัส  ประสังสิต
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางพิชดา  อากาศ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
   
  นางจรรยารักษ์  โคษา  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 
-ว่าง- นางสาวธนิดา  แดงกูล
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกร
 
นางสาวสิณีนุช  พานิชชาติ
นายวุฒิชัย  มณีงาม
นางสาวงามตา  ขำคีรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 นายบุญเลิศ  ชอบกิจ  นายอนุภาพ  พวงภู่ นางสาวสุภรณ์  วันเพ็ญ
 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 นายเสงี่ยม  สวน  นายสุภโชค  ชาวเมือง  นางสาวมัญชุภา  คำดวง
 ตกแต่งสวน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)  คนงานทั่วไป
     
  นายสุทิวัส  เปียดี นายวัลลภ  ปากพลีนอก  
 คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ