องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สำนักปลัด

นางสาวพรมาลี  ศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางวรรณนภัส  ประสังสิต
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางจรรยารักษ์  โคษา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
นางยุพิน รัตนธนสิริพร   นางสาวธนิดา  แดงกูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักทรัพยากรบุคคล
   
 -   นายวุฒิชัย  มณีงาม
นักพัฒนาชุมชน
  เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวนรรฐธพรรณ  คำยิ่ง นายอนุภาพ  พวงภู่ นายพิชัย  เย็นใจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
 

 นายธเนศ  ปั้นนาค  นายบุญเลิศ  ชอบกิจ
   นายเสงี่ยม  สวน
 คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

 พนักงานขับรถยนต์    คนตกแต่งสวน