องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

 
 
  นางพิชดา  อากาศ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
  นางจรรยารักษ์  โคษา  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 
-ว่าง- นางสาวธนิดา  แดงกูล
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกร

 
นางสาวสิณีนุช  พานิชชาติ
นายวุฒิชัย  มณีงาม
นางสาวงามตา  ขำคีรี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นางสาวฐิตารีย์ จักสี
นางสาวสุภรณ์  วันเพ็ญ นายบุญเลิศ  ชอบกิจ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์

 
 นายอนุภาพ  พวงภู่  นายเสงี่ยม  สวน นายสุภโชค  ชาวเมือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
ตกแต่งสวน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
   
นางสาวมัญชุภา  คำดวง นายพีระพล ราษีมิน นายวัลลภ  ปากพลีนอก
คนงานทั่วไป คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำนายสุชาติ  เข็มทอง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถกระเช้าไฟฟ้า)