องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-3723469


นายพิเชศ ทองย้อย
นางสาวพรมาลี  ศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 094-4344483
โทร. 081-9458891นายโสภณวิชญ์ เข็มทอง
นายบุญเลิศ บุญส่ง
นางสาวพรทิพย์ ดิ้นทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
โทร. 093-0042838
โทร. 087-4899089
โทร. 084-5584832นางสมบัติ คำยิ่ง
นางสาววิลาณี วงษ์คำพระ
นายวีรพจน์ เจริญวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร. 085-2813737
โทร. 086-3035623
โทร. 089-8986578นายบุญเลิศ ภิกขุณี
นายสุชาติ หอมเหม
นายชลอ มงคลแม้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
โทร. 089-8118637
โทร. 089-0910882
โทร. 081-3779967

นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี
นายพิเชศ ทองย้อย
นายมิ่ง กันชาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร. 081-3723469
โทร. 094-4344483
โทร. 089-8060317