องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

สภา อบต.

 
นางสมบัติ คำยิ่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
 
นายลิ คลังเพ็ชร นางสาวพรมาลี  ศิริ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
     
นายโสภณวิชณ์ เข็มทอง นายบุญตา ปั้นนาค นายบรรเจิด ชาญยงค์ นายลิ คลังเพ็ชร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 2
 
   
นายณัฐพงษ์ พลพิทักษ์ นางนวลฉวี ต้องดี นายบุญส่ง บุญฤทธิ์ นางสมบัติ  คำยิ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 4
       
 นางณัชนพ ขอดทอง
ว่าที่ร้อยตรีชนาธิป พิรุณทรณ์ 
 นายสมศักดิ์ แซ่ตัน นายวีรพจน์ เจริญวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 6
       
 นายบุญเลิศ ภิกขุณี  นายมานพ มากเจริญ  นายสุชาติ หอมเหม  นายสำเริง วงษ์เชื้อ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 8
     
 นายชลอ มงคลแม้น  นายรณกร สงวนวงษ์
 นางเกณิกา จิรพงษ์ภักดี  นางปรียาภรณ์ คำดวง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 10
   
 นายด้วง เอื้อเฟื้อ  นายเกษม เอี่ยมทัศน์
 นายอโณทัย ขุมทอง  นายมิ่ง กันชาติ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 11
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด หมู่ที่ 12
       
       

izmit escort

beylikduzu escort

gaziantep escort

istanbul escort