องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายนิพล  สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-0235133


นางกชพร  พิรุณทรณ์
นายสมชาย  พาศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-4328459 โทร.081-7234332

นายชูชาติ  เอื้อเฟื้อ
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-2156553
นายธีรเดช  สมบัติมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 061-4498964

นางพิชดา  อากาศ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 063-9145562