องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหาร


นายนิพล  สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-0235133


นางกชพร  พิรุณทรณ์
นายสมชาย  พาศิริ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-4328459 โทร.081-7234332

นายชูชาติ  เอื้อเฟื้อ
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-2156553นางสาวพรมาลี  ศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 081-9458891
นางวรรณนภัส  ประสังสิต
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 097-9968289