องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
 นายนิพล สมสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
นางกชพร พิรุณทรณ์ นายชูชาติ เอื้อเฟื้อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด

นายถนอม นอบน้อม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด