องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.maiked.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม  ชื่อ + นายนิพล  สมสกุล
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   

  ชื่อ + นายธีรเดช  สมบัติมี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   

  ชื่อ + นางพิชดา  อากาศ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางพิชดา  อากาศ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   

  ชื่อ + นางสาวจารุวรรณ  นงนุช
  ตำแหน่ง + หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   

  ชื่อ + นายพากเพียร  ดาวศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ + admin@maikhet.go.th
   
  ชื่อ + นางพิชดา  อากาศ
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 037 454 170 -1
  อีเมล์ +
admin@maikhet.go.th

izmit escort

beylikdüzü escort

gaziantep escort

istanbul escort