องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2565 นายนิพล  สมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พร้อมทั้งประชุมชี้แจงบุคลากรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ  ค่านิยม  ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ

2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22
2017-07-21