องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี: www.maiked.go.th
 
 
 


การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 12 เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พ.ศ.2566 -2570


เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพล สมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 - 12 เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด พ.ศ.2566 -2570 ซึ่งเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงประชาชคมในครั้งนี้ยังมีการออกให้บริการรับชำระค่าภาษีและรับชำระค่าจัดเก็บขยะประจำเดือน แก่ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้

2022-06-10
2022-05-11
2022-04-08
2022-03-10
2022-03-08
2022-02-23
2022-02-11
2022-02-10
2017-07-22
2017-07-21